O fundacji

Celem fundacji jest wspieranie udziału Romów w budowie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomości narodowej Romów, wspieranie procesu edukacyjnego romskiej młodzieży i dorosłych oraz zachowanie bogactwa tradycji i rozwoju kultury narodu zagrożonego wyginięciem.

Fundacja swe cele realizuje przez:

Aktywizację społeczno-zawodową Romów

Działalność promująca młode romskie talenty

Kreowanie wizerunku Romów w mediach i reprezentowanie ich interesów

Prowadzenie działalności wydawniczej

Utworzenie i koordynację wieloplaszczyznowej platformy multimedialnej, w której skład wchodziłoby m.in. radio internetowe i portal internetowy

Budowa programów edukacyjnych dla mniejszości romskiej w Polsce, w tym edukacji osób dorosłych

Wspieranie finansowe najuboższych uczniów romskich – zakup na ich rzecz pomocy dydaktycznych, książek i przyborów szkolnych

Organizacja i finansowanie programów integracyjnych dla dzieci, oraz zajęć pozalekcyjnych młodzieży romskiej, fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych

Powołanie i prowadzenie „Szkoły Tradycji, Kultury i Języka dla Romów”, otworzenie galerii sztuki romskiej, organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych oraz wystaw związanych tematycznie z działalnością statutową Fundacji

Współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, oraz organizacjami pozarządowymi o zbieżnych celach i zadaniach

Uczestnictwo w ważnych wydarzeniach kulturalnych i społeczno-politycznych dotyczących Romów, zarówno na terenie Rzeczypospolitej, jak i poza jej granicami.

Nasz zespół

Fundator:

Król Romów Polskich Henryk Nudziu Kozłowski

Zarząd Fundacji:

Prezes Fundacji: Bogdan Trojanek
Wiceprezes Fundacji: Krystian Paczkowski

Rada Fundacji:

Iwona Silistrowska
Szczepan Waszkowski
Magdalena Bojarun