O FUNDACJI

Celem fundacji jest wspieranie udziału Romów w budowie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomości narodowej Romów, wspieranie procesu edukacyjnego romskiej młodzieży i dorosłych oraz zachowanie bogactwa tradycji i rozwoju kultury narodu zagrożonego wyginięciem.

Fundacja swe cele realizuje przez:

 • aktywizację społeczno-zawodową Romów,
 • działalność promująca młode romskie talenty,
 • kreowanie wizerunku Romów w mediach i reprezentowanie ich interesów,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • utworzenie i koordynację wieloplaszczyznowej platformy multimedialnej, w której skład wchodziłoby m.in. radio internetowe i portal internetowy,
 • budowa programów edukacyjnych dla mniejszosci romskiej w Polsce, w tym edukacji osób dorosłych,
 • wspieranie finansowe najuboższych uczniów romskich – zakup na ich rzecz pomocy dydaktycznych, książek i przyborów szkolnych,
 • organizacja i finansowanie programów integracyjnych dla dzieci, oraz zajęć pozalekcyjnych młodzieży romskiej, fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,
 • powołanie i prowadzenie „Szkoły Tradycji, Kultury i Języka dla Romów”, otworzenie galerii sztuki romskiej, organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych oraz wystaw związanych tematycznie z działalnoscią statutową Fundacji,
 • współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, oraz organizacjami pozarządowymi o zbieżnych celach i zadaniach,
 • uczestnictwo w ważnych wydarzeniach kulturalnych i społeczno-politycznych dotyczacych Romów, zarówno na terenie Rzeczypospolitej, jak i poza jej granicami.

Fundator:
Król Romów Polskich Henryk Nudziu Kozłowski

Zarząd Fundacji:
Prezes Fundacji: Bogdan Trojanek
Wiceprezes Fundacji: Krystian Paczkowski

Rada Fundacji:
Iwona Silistrowska
Szczepan Waszkowski
Magdalena Bojarun