Ważne zmiany dla Romów!!

Drodzy Bracia i siostry, poniżej zmiany i ważne tematy jakie Królewska Fundacja Romów przedstawiła Departamentowi do wprowadzenia na lata 2018-2020. Bardzo proszę zapoznajecie się z poniższymi propozycjami. Jeśli ktoś ma uwagi bądź wątpliwości bardzo proszę piszcie.

„Za priorytety w działaniach w latach 2018 do 2020 należy uznać:

1. Przyjąć uzupełnienie do Rządowego Programu na rzecz integracji społeczności Romskiej na lata 2014 – 2020 w postaci dwuletniego Program pilotażowego o nazwie: „ Program adaptacji społeczno – zawodowej Romów na lata 2018 – 2020 w Polsce „. Program dwuletni. Program pilotażowy.
2. Przygotować i zlecić instytucji naukowo badawczej przeprowadzenie badania socjologicznego o nazwie; „ Diagnoza społeczna – społeczność romska w Polsce roku 2017. Stan obecny i kierunki integracji w latach 2020 – 2026 oraz perspektywy i kierunki zmian społeczności romskiej w świetle badań społecznych. „ Raport bezwzględnie konieczny dla uzyskania wiedzy podstawowej o problemach i stanie społeczności romskiej w Polsce. Program dwuletni na lata 2019 – 2020. 
3. Tradycja, tożsamość i edukacja dzieci i młodzieży romskiej. Budowanie podstaw materialnych i źródłowych dla zachowania tradycji i tożsamości oraz odrębności etnicznej Romów w Polsce. Romskie placówki historyczno – badawcze, zbiory i archiwalia oraz dokumentacja audiowizualna z wywiadów i innych dokumentów dotyczących zachowania kultury i tożsamości etnicznej Romów.
4. Romskie ośrodki kultury oraz aktywności społeczno – kulturalnej j Romów. Zawodowe centra kształcenia Romów w zakresie kreowania i animacji działań na rzecz rozwoju kultury romskiej. Zawodowe centra kultury romskiej. Program dwuletni 2019 – 2020. 
5. Nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym w kierunku wzmocnienia pozycji stanowiącej Komisji Wspólnej i przyznaniu inicjatywy ustawodawczej poprzez projekty rządowe wnoszone do Sejmu w imieniu Komisji Wspólnej RiMNiE lub grupę posłów. Uporządkowanie spraw kompetencyjnych i spraw organizacyjnych funkcjonowania Komisji Wspólnej oraz Zespołów Komisji Wspólnej zgodnie ze złożonymi postulatami do Departamentu WRiMNiE MSWiA w latach 2011 do 2017 roku a do tej pory nierozpatrzonych.
6. Romski pracownik socjalny i ochrony zdrowia i asystent romski w domu i szkole, jako nowy kierunek na wzrost aktywności społecznej Romów.
7. Biznes dla młodych Romów.
8. Pomoc prawna i obywatelska świadczona na rzecz Romów poprzez poradnictwo prawne i obywatelskie.
9. Przygotowanie oraz przeprowadzenie I Kongresy Romów w Polsce. Powołanie centralnego organu reprezentacji społeczności romskiej wobec władzy publicznej na wzór istniejących romskich instytucji w Europie.
10. Romowie na 100 – lecie odzyskania niepodległości Państwa Polskiego. Odrębny, ale spójny Program na lata 2018 – 2019 zgodny z Programem Państwowym.
11. Strefy wykluczenia społecznego, degradacji kulturowej i ekonomicznej oraz socjalnej. Problematyka zbiorowości romskich w Maszkowicach, Koszarach Limanowej, Górnego Śląska, jako kryterium skuteczności i próba rozwiązania gettyzacji życia społeczności romskiej w Polsce. Zadanie priorytetowe na lata 2018 – 2020.”